Streszczenie artykułu
Moncher, F. J. (2009). Implications of Catholic Anthropology for Psychological Assessment. Journal of the Society for Christian Psychology, Vol. 3 (1), 69-75.


Artykuł przedstawia implikacje antropologii chrześcijańskiej (wg Brugger) dla diagnozy. Zostały uwzględnione następujące obszary: 1) diagnoza ciała; 2) diagnoza sfery umysłowej; 3) diagnoza wolności; 4) diagnoza funkcjonowania w relacjach.
Diagnoza sfery racjonalnej może obejmować m. in. umiejętność poznania siebie, Boga, prawdy, norm moralnych i piękna. Tradycyjna diagnoza obejmuje jedynie ocenę IQ, zdolności akademickich, stylów poznawczych, pamięci i funkcjonowania neuropsychologicznego. Są jednak narzędzia diagnostyczne wykraczające poza te obszary, np. Binet w swojej skali uwzględnił zdolność do oceny piękna jako aspekt funkcjonowania intelektualnego.
Diagnoza wolności uwzględnia m. in. ocenę poziomu odpowiedzialności, kreatywności, umiejętności dawania i otrzymywania miłości oraz rozwoju cnót moralnych (np. sprawiedliwości, miłości, nadziei). W tradycyjnej diagnozie nie bierze się pod uwagę części z tych obszarów, ze względu na założenia o determinizmie (podejście psychoanalityczne, behawioralne i biologiczne).
Diagnoza w sferze relacji interpersonalnych może dotyczyć funkcjonowania w rodzinie, aktów przebaczania i otrzymywania miłości, relacji z Bogiem, przyjaźni i związków z innymi w ramach wspólnot lokalnych.
Autor artykułu zwraca uwagę na potrzebę konstruowania dodatkowych metod diagnostycznych, które by korespondowały z antropologią chrześcijańską i podaje przykłady istniejących już metod.
W artykule zwraca się ponadto uwagę na różne zastosowania takiej poszerzonej diagnozy, na przykład diagnoza osób ubiegających się o wstąpienie do wspólnoty religijnej. Przedmiotem diagnozy może być wówczas m. in. poziom kontroli impulsów, czynniki motywacyjne, funkcjonowanie interpersonalne, mocne strony osobowości oraz jej ograniczenia. Diagnoza może być pomocna w tworzeniu planu formacji tych osób.

Link do czasopisma:
http://www.christianpsych.org/wp_scp/wp-content/uploads/edification-311.pdf